Emisja Obligacji seria B

Informacje o Emitencie

 • Spółka Energo Operator od 14 lat (tj. od 2008 roku) działa na rynku energii elektrycznej, gdzie z powodzeniem prowadzi działalność, której głównym przedmiotem jest sprzedaż energii elektrycznej.
 • Od chwili powstania Emitent koncentruje swoją działalność na rynku sprzedaży energii elektrycznej oraz paliwa gazowego.
 • Emitent, w związku z prowadzoną działalnością, posiada:
  • Koncesję udzieloną dnia 5 kwietnia 2012 roku przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OEE/675/13977/W/2/2012/BT na obrót energią elektryczną na terenie całego kraju oraz
  • Koncesję udzieloną dnia 18 grudnia 2015 roku przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPG/322/13977/W/DRG/2015/MŻ na obrót paliwami gazowymi na terenie całego kraju.

Harmonogram oferty:

Termin zapisów: 10.01.2023 r. – 03.02.2023 r.
Termin przydziału: 06.02.2023 r.
Termin wykupu: 30.01.2025 r.

Założenia emisji:

Emitent: Energo Operator sp. z o.o.
Seria: B
Oferta: publiczna, skierowana do szerokiego grona odbiorców, na Memorandum Informacyjnym
Min. zapis: 5.000,00 (pięć tysięcy) zł
Cena emisyjna równa wartości nominalnej: 1.000,00 (jeden tysiąc) zł
Wartość emisji: 8.500.000,00 (osiem milionów pięćset tysięcy) zł
Oprocentowanie: 12 % w skali roku
Odsetki: kwartalne
Okres finansowania: 24 miesiące
Agent Emisji Agent Płatniczy, Sponsor Emisji: Prosper Capital Dom Maklerski S.A.
Administrator Zabezpieczeń: PS Zabezpieczenia sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie

Zabezpieczenia:

 • Weksel Emitenta wraz z Umową Wekslową Emitenta;
 • Oświadczenie Emitenta o poddaniu się rygorowi egzekucji w trybie art. 777 KPC do kwoty 150% wartości przydzielonych Obligacji;
 • Cesja Wierzytelności Umownych, z zastrzeżeniem, że w przypadku wygaśnięcia jednej lub więcej Wierzytelności Umownych, Emitent zobowiązany jest do zawarcia w terminie 15 (piętnastu) Dni Roboczych umowy cesji wierzytelności z innej umowy lub innych umów o podobnym charakterze, i o wartości szacunkowej nie niższej niż 24.000.000,00 (dwadzieścia cztery miliony) złotych z zastrzeżeniem pierwszeństwa zaspokojenia Obligacji Serii A oraz równorzędności kolejnych serii obligacji, na zasadach opisanych w Warunkach Emisji;
 • Zastaw Rejestrowy na wierzytelnościach z Rachunku Bankowego Emitenta, z zastrzeżeniem, że zastaw rejestrowy będzie stanowił równorzędne zabezpieczenie Obligacji Serii A oraz Obligacji Serii B, oraz kolejnych serii obligacji wyemitowanych przez Emitenta za pośrednictwem PCDM do łącznej wartości nieprzekraczającej 12.000.000,00 (dwanaście milionów 00/100) złotych (w tym Obligacji Serii A oraz Obligacji Serii B);

Zabezpieczenia wierzytelności z tytułu Obligacji Serii B, poza wekslem i umową wekslową, zostaną ustanowione dopiero po dniu przydziału Obligacji Serii B.

Cel Emisji

Po odliczeniu kosztów przeprowadzenia Oferty środki pozyskane przez Emitenta z emisji Obligacji Serii B zostaną przeznaczone na zwiększenie kapitału obrotowego Emitenta, w tym na obrót środkami w związku z realizacją kontraktów na energię. Emitent nie przewiduje zmiany celów w ramach niniejszej emisji Obligacji.

Dokumenty

Potrzebujesz informacji o warunkach złożenia zapisu?

Jeżeli masz pytania, wypełnij formularz. Pracownik Domu Maklerskiego skontaktuje się z Tobą.


  Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Prosper Capital Dom Maklerski S.A. informacji handlowych na podany w formularzu numer telefonu (połączenia telefoniczne)*

  *Ważne informacje:

  W ramach wysyłania informacji handlowych będą wykorzystywane Państwa telekomunikacyjne urządzenia końcowe (np. telefon/komputer) oraz automatyczne systemy wywołujące w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku - Prawo telekomunikacyjne (tj.Dz.U.2021.576 z późn. zm.).

  Administratorem Państwa danych osobowych jest Prosper Capital Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Waryńskiego 3A. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przetworzenia zgłoszenia oraz udzielenia odpowiedzi (w tym w stosownych przypadkach kontaktu telefonicznego pod wskazany przez Państwa numer telefonu), realizacji działań podjętych na Państwa prośbę (np. kontynuacji korespodencji e-mail), a w przypadku wyrażenia stosownej zgody, także w celu przesyłania informacji handlowych. Pełna informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest w tym miejscu.

  Link do klauzuli informacyjnej, przetwarzanie danych PCDM.