Relacje inwestorskie

Wcześniejszy wykup obligacji serii A

Zarząd spółki Energo Operator sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: Emitent), niniejszym informuje, iż w dniu 27 czerwca 2023 roku podjął decyzję o zamiarze przeprowadzenia w dniu 11 lipca 2023 roku (Dzień Wcześniejszego Wykupu) wcześniejszego wykupu na żądanie Emitenta 1.460 (jeden tysiąc czterysta sześćdziesiąt) sztuk Obligacji Serii A o łącznej wartości nominalnej 1.460.000 (słownie: jeden milion czterysta sześćdziesiąt tysięcy) złotych, tj. wszystkich wyemitowanych Obligacji Serii A Emitenta (dalej: Obligacje). Emitent jest uprawniony do przeprowadzenia wcześniejszego wykupu Obligacji na żądanie własne zgodnie z pkt 14 Warunków Emisji Obligacji.

Kwota na jedną Obligację w jakiej obligacje podlegają spłacie w wyniku realizacji ww. opcji stanowi sumę wartości nominalnej jednej Obligacji, tj. 1.000 (słownie: jeden tysiąc) oraz narosłe odsetki w wysokości 4,45 (słownie: cztery złote i czterdzieści pięć groszy) na jedną Obligację.

Dniem Ustalenia Praw dla przedterminowego wykupu Obligacji będzie dzień 03 lipca 2023 r.

Wcześniejszy wykup Obligacji realizowany będzie za pośrednictwem KDPW, zgodnie z regulacjami obowiązującymi w ramach KDPW.

 

Wcześniejszy wykup obligacji serii B

Zarząd spółki Energo Operator sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: Emitent), niniejszym informuje, iż w dniu 27 czerwca 2023 roku podjął decyzję o zamiarze przeprowadzenia w dniu 11 lipca 2023 roku (Dzień Wcześniejszego Wykupu) wcześniejszego wykupu na żądanie Emitenta 3.778 (trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt osiem) sztuk Obligacji Serii B o łącznej wartości nominalnej 3.778.000 (słownie: trzy miliony siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy) złotych, tj. wszystkich wyemitowanych Obligacji Serii B Emitenta (dalej: Obligacje). Emitent jest uprawniony do przeprowadzenia wcześniejszego wykupu Obligacji na żądanie własne zgodnie z pkt 14 Warunków Emisji Obligacji.

Kwota na jedną Obligację w jakiej obligacje podlegają spłacie w wyniku realizacji ww. opcji stanowi sumę wartości nominalnej jednej Obligacji, tj. 1.000 (słownie: jeden tysiąc) oraz narosłe odsetki w wysokości 24,33 (słownie: dwadzieścia cztery i trzydzieści trzy grosze) na jedną Obligację.

Dniem Ustalenia Praw dla przedterminowego wykupu Obligacji będzie dzień 03 lipca 2023 r.

Wcześniejszy wykup Obligacji realizowany będzie za pośrednictwem KDPW, zgodnie z regulacjami obowiązującymi w ramach KDPW.

 


Emisja obligacji seria B

Oferta Publiczna prowadzona jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Każdy Inwestor, w szczególności zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, powinien zapoznać się z przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności ograniczeniom obrotu dewizowego wynikającym z Prawa Dewizowego oraz z przepisami prawa jakiegokolwiek innego państwa, pod którego jurysdykcją może się znajdować, aby sprawdzić czy podejmując czynności związane z nabyciem obligacji nie narusza przepisów prawa. Materiały nie podlegają ani nie są przeznaczone do rozpowszechniania, ogłaszania, dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności nie mogą być pośrednio ani bezpośrednio, w całości ani w części rozpowszechniane w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, Kanadzie, Japonii, Australii, ani w żadnej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagałoby rejestracji, zgłoszenia lub uzyskania zezwolenia. W świetle ograniczeń prawnych, osoby zdefiniowane jako „US Person”, zgodnie z definicją wskazaną w Regulacji S, wydanej na podstawie amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933r. z późniejszymi zmianami (US Securities Act 1933) ani osoby działających w imieniu lub na rzecz osób zdefiniowanych jako „US Person” nie są uprawnione do nabycia obligacji. Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej niniejsze Memorandum Informacyjne nie może być traktowane jako propozycja, oferta lub zaproszenie do nabycia obligacji, ani jako zamiar pozyskania ofert kupna obligacji w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której podjęcie takich działań byłoby niezgodne z obowiązującymi regulacjami. Zamieszczone na tej stronie informacje i dokumenty nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Memorandum Informacyjne nie było przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia ani notyfikacji w jakimkolwiek państwie – w szczególności w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Niniejszy materiał został przygotowany w związku z Ofertą Publiczną Obligacji Serii B spółki Energo Operator sp. z o.o. i ma charakter wyłącznie promocyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, rekomendacji nabycia instrumentu finansowego, ani jakiejkolwiek podstawy do podjęcia decyzji o nabyciu instrumentu finansowego. Materiał nie stanowi porady inwestycyjnej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Emitencie, Ofercie Publicznej Obligacji Serii B oraz czynnikach ryzyka jest Memorandum Informacyjne dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej PCDM: https://www.pcdm.pl/emisja/energo-operator-sp-z-o-o-seria-b ‎oraz Emitenta: Relacje inwestorskie – ENERGO OPERATOR Sp. z o. o. Szczegółowe informacje związane z czynnikami ryzyka znajdują się w rozdziale 2 na stronie 11 Memorandum Informacyjnego. Zwraca się uwagę Inwestorów, że inwestowanie w obligacje korporacyjne może prowadzić do utraty części lub całości kapitału. Niniejszy materiał nie był zatwierdzany ani weryfikowany w żaden sposób przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Akceptuję i przechodzę dalej